Обявления

Обявление №ТСУ и С-92-7381-1/23.05.2014г.

1652

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 315006, 315013, 201180 и 20140 в местност „Общинска мера” в землището на с.Пелишат  че е…

Инвестиционно предложение: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен

1801

О Б Я В А За обществеността   Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ЕИК 000413974, 5800 гр. Плевен, пл. “Възраждане” №2, тел.064/ 800 700, ф.064/ 844 230 има следното инвестиционно предложение: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС -92-7326-1 гр. Плевен 22.04.2014г.

1690

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС -92-7326-1 гр. Плевен  22.04.2014г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти, че е изработен проект за:  Изменение…

Инвестиционно предложение: „Специализиран подробен устройствен план (СПУП) – План за застрояване на ПИ № 56722.621.19 със сгради за настаняване на хора с увреждания и придружителите им в Защитена местност „Кайлъка”

1688

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92- 7365-1 гр. Плевен 13.05.2014г.

1791

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е№ Т СУ и С- 92- 7365-1гр. Плевен   13 .05. 2014г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –580 от  12.05.2014 г. на Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7350-1 гр. Плевен 08.05.2014г.

1741

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ и С- 92-7350-1 гр. Плевен  08.05.2014г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –574 от  30.04.2014 г. на Кмета…