Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС -92-7326-1 гр. Плевен 22.04.2014г.

1662

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС -92-7326-1 гр. Плевен  22.04.2014г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти, че е изработен проект за:  Изменение…

Инвестиционно предложение: „Специализиран подробен устройствен план (СПУП) – План за застрояване на ПИ № 56722.621.19 със сгради за настаняване на хора с увреждания и придружителите им в Защитена местност „Кайлъка”

1660

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92- 7365-1 гр. Плевен 13.05.2014г.

1769

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е№ Т СУ и С- 92- 7365-1гр. Плевен   13 .05. 2014г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –580 от  12.05.2014 г. на Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7350-1 гр. Плевен 08.05.2014г.

1705

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ и С- 92-7350-1 гр. Плевен  08.05.2014г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –574 от  30.04.2014 г. на Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7351-1 гр. Плевен 08.05. 2014г.

1723

ОБЯВЛЕНИЕ№ Т СУ и С- 92-7351-1гр. Плевен 08.05. 2014г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –573 от  30.04.2014 г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : План за…

Обявление №ТСУ и С-92-7309-1/10.04.2014г.

1636

обявление №ТСУ и С-92-7309-1/10.04.2014г.   ДО Петя Димитрова Лазарова ул. „ Георги Киров” №21 с. Гривица Община Плевен            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7344-1 гр. Плевен 07.05. 2014г.

1718

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7344-1 гр. Плевен 07.05. 2014г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –566 от  29.04.2014 г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : План за застрояване…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 772 / 22.04.2014г.

1721

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 772  / 22.04.2014г.   До  Николай Трифонов Тонев                         за Покана за доброволно изпълнение №…

Обявление №ТСУ и С-92-7289-1/28.03.2014г.

1732

обявление №ТСУ и С-92-7289-1/28.03.2014г. ДО Павел Панайотов Гетов ул. „ Стоян Заимов” №11-5-9 гр. София          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7319-1/15.04.2014г.

1755

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7319-1/15.04.2014г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-477/09.04.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен   План за регулация…