Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7397-1 гр. Плевен 06.06.2014г

1675

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД  12 –629 от  04.06.2014 г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : Изменение на действащия  ЧКЗСП- Работен Устройствен…

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс в ПИ 56722.42.21; ПИ 56722.42.28 и ПИ 56722.42.29”, местност „Русково бърдо”

1618

СЪОБЩЕНИЕ            На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

Искане ОВОС „Получаване на Разрешително за водовземане на подземни води от 1 (един) брой нов шахтов кладенец в ПИ № 280002 по КВС”

1667

На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

Обявление №ТСУ и С-92-7381-1/23.05.2014г.

1626

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 315006, 315013, 201180 и 20140 в местност „Общинска мера” в землището на с.Пелишат  че е…

Инвестиционно предложение: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен

1770

О Б Я В А За обществеността   Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ЕИК 000413974, 5800 гр. Плевен, пл. “Възраждане” №2, тел.064/ 800 700, ф.064/ 844 230 има следното инвестиционно предложение: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни…