Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -7510-1 гр. Плевен 21.08.2014г.

1651

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -7510-1 гр. Плевен 21.08.2014г.          Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-703/15.08.2014г. на зам. Кмета на Община - Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7511-1 гр.Плевен 21.08.2014 г.

1757

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7511-1 гр.Плевен 21.08.2014 г.        Община – Плевен, на основание чл.150, ал.8 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-702/15.08.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен: Комплексен проект за  инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7514-1/22.08.2014г.

1651

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7514-1/22.08.2014г.                    гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-718/21.08.2014г.…

Обявление №ТСУ и С-92-7459-1/11.07.2014г.

1724

обявление №ТСУ и С-92-7459-1/11.07.2014г. ДО Асен Сонев Левчев ул. „Васил Левски” №6 с. Орляне общ. Угърчин   ДО Анифа Усинова Капитанска Държава - ТУРЦИЯ            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7486-2 гр. Плевен 29.07.2014г.

1700

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7486-2 гр. Плевен 29.07.2014г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Подробен устройствен план –План…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен - за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”

1682

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1148 Плевен, 06.08.2014г.

1731

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1148 Плевен, 06.08.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии” за обект №16/2014, землище с.Буковлък, имот с кадастрален номер…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води от 1 (един) брой нов тръбен кладенец”

1569

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

ОВОС - на инвестиционно предложение: „Изграждане на нов мост, като подход от ул. „Българска авиация””, УПИ XX 651.588, гр. Плевен, община Плевен, с възложител: „НАРМАГ” ООД

1642

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)…