Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7709-1 гр.Плевен 16.12.2014 г.

1501

ОБЯВЛЕНИЕ№ ТСУ и С-92-7709-1гр.Плевен 16.12.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.61, ал.1 АПК, съобщава, че със заповед №РД-12-826/15.12. 2014г. на Кмета на Община - Плевен е одобрен            …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7677-1 гр. Плевен 04.12.2014г.

1485

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-817/02.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7678-1 гр. Плевен 04.12.2014г.

1611

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-814/02.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7679-1 гр.Плевен 04.12.2014г.

1467

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.5 по плана на с.Бохот че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

Във връзка със заявление вх. № ТСУиС-94В-4429-3/27.11.2014г.

2055

ДО   ВЪЛО НЕНОВ ИВАНОВ           УЛ. “ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ” №3А, АП.1 ГР.ПЛЕВЕН ДО   ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА И РОСЕН ТОДОРОВ ИЛИЕВ   Ж.К. “СТОРГОЗИЯ” БЛ. 89, ВХ. А, АП.20 ГР.ПЛЕВЕН ДО   АНЖЕЛО СЕМОВ…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7680-1 гр.Плевен 04.12.2014г.

1571

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –819 от  02.12.2014 г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : План за застрояване за част от поземлен  имот с идентификатор…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7670-1 гр. Плевен 02.12.2014г.

1461

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7670-1 гр. Плевен 02.12.2014г.  Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-813/02.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:   План за регулация за урегулирани…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7669-1 гр.Плевен 02.12.2014 г.

1402

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.2 по плана на с. Върбица, че е изработен проект за:         …