Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7870-1 гр. Плевен 12 .03.2015г.

1424

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-127/ 11.03.2015 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7871-1 гр. Плевен 12.03.2015 г.

1372

Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-121/ 11.03.2015г. на Зам.Кмета на Община Плевен е одобрен:   Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ, състоящ…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7875-1 гр. Плевен 13.03.2015г

1430

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-122/11.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7877-1 гр. Плевен 13.03.2015г

1379

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-128/11.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7879-1 гр. Плевен 13.03.2015г.

1378

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-129/11.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:   План за регулация за урегулирани поземлени имоти ІV-151 и ІІІ-151 в кв.2 по плана…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7795-1 гр. Плевен 28.01.2015г.

1437

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7817-1 гр. Плевен 09.02.2015г.

1365

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Подробен устройсвен план – План за регулация и застрояване за съдебна…