Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8004-1 гр. Плевен 14.05.2015г.

1362

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-201/12.05.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОВОС на инвестиционно предложение: „Добив на подземни води чрез нов тръбен кладенец с цел миене автомобили, паркинги, пътища; оросяване зелени площи”

1387

СЪОБЩЕНИЕ           На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Завод за малц „Суфле” България, УПИ VI 652.645 и УПИ IX 652.644 в кв. 616, ул. „Втора задгарова” № 9, гр. Плевен, община Плевен, с възложител: „Малтери Суфле България” ЕООД.

1558

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7996-1 гр.Плевен 12.05.2015г.

1299

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.37 по плана на с.Горталово че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -7993-1 гр. Плевен 11.05.2015г.

1262

Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-198/11.05.2015г. на Зам. кмета на Община - Плевен е одобрен             План за регулация и застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7989-1/08.05.2015г.

1303

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.341 по плана на гр.Плевен, че е изработен проект за:    Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7990-1 гр.Плевен 08.05.2015 г.

1328

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.40 по плана на с.Ралево, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7938-1 гр.Плевен 03.04.2015 г. Магда Асенова Демирова ул.”Георги Бенковски” №9 с. Коиловци Община - Плевен

1311

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.38 по плана на с. Коиловци, че е изработен проект за:           …

ДО МАЛИНА КОСТОВА ВЪРБАНОВА БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №2, ВХ. Б, АП.6 ГР.ПЛЕВЕН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ БЪРКАШКИ УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №34, АП.14 ГР.ПЛЕВЕН (със задължение да уведоми всички собственици)

1449

ДО МАЛИНА КОСТОВА ВЪРБАНОВА БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №2, ВХ. Б, АП.6 ГР.ПЛЕВЕН   ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ БЪРКАШКИ УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №34, АП.14 ГР.ПЛЕВЕН (със задължение да уведоми всички собственици)…