Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8051-1 гр. Плевен 08.06.2015г

1315

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-264/03.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8055-1 гр. Плевен 08.06.2015г

1414

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-261/03.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8041-1 гр. Плевен 08.06.2015г.

1380

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8041-1 гр. Плевен 08.06.2015г.          Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-274/04.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8040-1 гр. Плевен 08.06.2015г.

1341

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че    със заповед № РД-12-257/02.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:  ПУП- План за регулация за урегулирани поземлени имоти Х-93 и ХI-98, ІХ-99,…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Помпена станция в ПИ с идентификатор 56722.659.1079 за оросяване на тревни площи в УПИ XI и УПИ IX, кв. 841 за тренировъчно игрище и УПИ I, кв. 837 за стадион Плевен”

1487

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-9298035-1/04.06.2015г.

1338

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-260/03.06.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен: План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8036-1 гр. Плевен 04.06.2015г.

1364

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-262/ 03.06.2015 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8038-1 гр.Плевен 05.06.2015 г.

1378

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 5 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-8000-1 гр. Плевен 13.05.2015г.

1375

ОБЯВЛЕНИЕ№ ТСУиС  92-8000-1            гр. Плевен  13.05.2015г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Кравеферма”, ПИ 148069 в стопански двор на с. Беглеж, община Плевен

1407

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…