Обявления

ДО ЦОЛО ИВАНОВ БОЖИЛСКИ- АП.1 ГЕОРГИ ДЕНОВ ГЕНЧЕВ- АП.2 НЕИДЕНТИФИЦИРАН АП.3 НЕИДЕНТИФИЦИРАН АП.4 КАЛЧО ПЕТКОВ КАЛЧЕВ- АП.5 КЪНЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ- АП.6 НЕИДЕНТИФИЦИРАН ГАРАЖ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.663.54.1.8 УЛ. „ИЛИНДЕН” 4 ГР. ПЛЕВЕН

1647

ДОЦОЛО ИВАНОВ БОЖИЛСКИ- АП.1ГЕОРГИ ДЕНОВ ГЕНЧЕВ- АП.2НЕИДЕНТИФИЦИРАН АП.3НЕИДЕНТИФИЦИРАН АП.4КАЛЧО ПЕТКОВ КАЛЧЕВ- АП.5КЪНЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ- АП.6НЕИДЕНТИФИЦИРАН  ГАРАЖС ИДЕНТИФИКАТОР 56722.663.54.1.8УЛ. „ИЛИНДЕН”  4ГР. ПЛЕВЕНВъв…

Община Плевен уведомява стопаните на пчелни семейства, че ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, железопътна секция Враца, ще извърши пръскане с препарат ЕФАЗАТ 36СЛ.

1674

СЪОБЩЕНИЕ             Община Плевен уведомява стопаните на пчелни семейства, че ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, железопътна секция Враца, ще извърши пръскане с препарат…

ЗАПОВЕД № РД 10-785 към Людмил Маринов Съботинов

1847

ЗАПОВЕД № РД 10-785 град Плевен,  12.06.2014г.                 С Уведомление № РД 94Л – 792 - 1/21.05.2014г. на Кмета на Община Плевен отправено към Людмил Маринов Съботинов  с постоянен адрес:  гр. Славяново,…

Обявление №ТСУ и С-92-7391-1/03.06.2014г.

1564

обявление №ТСУ и С-92-7391-1/03.06.2014г.   ДО Павел Панайотов Гетов ул. „Стоян Заимов” №11-5-9 гр. София            Община – Плевен, на основание §8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7397-1 гр. Плевен 06.06.2014г

1569

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД  12 –629 от  04.06.2014 г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : Изменение на действащия  ЧКЗСП- Работен Устройствен…

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс в ПИ 56722.42.21; ПИ 56722.42.28 и ПИ 56722.42.29”, местност „Русково бърдо”

1498

СЪОБЩЕНИЕ            На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

Искане ОВОС „Получаване на Разрешително за водовземане на подземни води от 1 (един) брой нов шахтов кладенец в ПИ № 280002 по КВС”

1541

На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

Обявление №ТСУ и С-92-7381-1/23.05.2014г.

1508

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 315006, 315013, 201180 и 20140 в местност „Общинска мера” в землището на с.Пелишат  че е…