Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9050-1/28.03.2017 год.

112

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С - 92 – 9050-1 гр. Плевен 28.03.2017г.           Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-81/27.03.2017г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9049-1/27.03.2017 год.

102

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92-9049-1 гр. Плевен 28.03.2017г.           Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-84/27.03.2017г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9053-1/28.03.2017 год.

87

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9053-1                  гр. Плевен  28.03.2017г.     Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9054-1/28.03.2017 год.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С - 92 – 9054 -1 гр. Плевен 28.03.2017 г.           Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-82/27.03.2017 г. на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9004-1/28.02.2017Г

100

       О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС- 92-9004-1/28.02.2017г.                                  гр. Плевен           Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона…

Одобрение на План за Застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.701.3243, в местността Стража, в землището на гр. Плевен

83

ЗАПОВЕД  № РД- 12-80 /27.03.2017 Във връзка със заявление вх. № ТСУ и С-94В-5088-2/25.10.2016 год. от Владислав Детелинов Дечков, на основание Решение № 212/26.05.2016 год. на Общински съвет - Плевен по чл.124а, ал.1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ, Решение №…

Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за урегулирани поземлени имоти IX-659.421 и VIII-659.419 в кв. 391 по плана на по плана на гр. Плевен,

84

  ЗАПОВЕД № РД-12-85/28.03.2017 Във връзка със заявление вх. № ТСУ и С-26-5120-3/02.03.2017 год. от „Четири едно" ООД, Христо Янков Ковачев, Анна Янкова Ковачева - Витанова, Георги Петров Христов и Жоржета Александрова Христова и на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8918-1/16.12.2016 год.

97

ДО Цветелина Илиева Татарлиева жк. „Димитър Миленков” № 214 гр. София Димитър Георгиев Бислимов ул. „Свети Отец Пайсий” № 58, вх.А, ет.2, ап.25 гр. Стара Загора Румен Василев Симеонов ул.”Гренадирска” №39, вх.Б,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8980-1/10.02.2017 год.

94

ДО  Ивана Георгиева Литовойска ул. „Д-р Калинков” № 18, вх.А, ет.4, ап.5  гр. София Мария Георгиева Найденова ул. „Д-р Калинков” № 18, вх.А, ет.4, ап.5  гр. София О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8980-1…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С 92-8984-1/13.02.2017Г.

129

ДО ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА ФУНЕВА УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”№12 ГР. ПЛЕВЕН ИВАЙЛО СТЕФАНОВ КОНОВ УЛ. „СТАДИОНКА”№4, ЕТ.4, АП.7 ГР. ПЛЕВЕН НЕЛИ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА ЖК „ДРУЖБА”БЛ.327,ВХ.А,ЕТ.1,АП.2 ГР. ПЛЕВЕН КРЪСТИНКА…

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО Димитър Валентинов Йонов, представляващ „Йонов БГ”ЕООД

138

С Уведомление №ОУС Ж-26-5406-1/27.01.2017г. на Кмета на Община Плевен отправено към Димитър Валентинов Йонов, представляващ „Йонов БГ”ЕООД, със седалище и адрес на управление  гр.Плевен, ул.”Захари Стоянов”№11А е даден…