Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ -26-2658-1/ 18.03.2019 год. от Булгартрансгаз ЕАД

44

О  Б  Я  В  А до заинтересованите лица и общественост в община Плевен  на основание чл. 161 и чл. 161а от Закона за културното наследство „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД УВЕДОМЯВА Заинтересованите лица и общественост,…

ЗАПОВЕД ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ОТ 25.03.2019 Г. ДО 03.04.2019 Г.

33

З А П О В Е Д № РД – 12 - 125 Гр. Плевен 18.03.2019 г.   На основание чл.72, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл.3, ал.1 и ал.2 от Закона за движение по пътищата; чл.81, ал.1 от Наредба №3 на МРРБ, и заявление, заведено с наш вх.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10088-1/18.03.2019 г.

48

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -92-10088-1 гр. Плевен18.03.2019г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-124/15.03.2019 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ЗАПОВЕД ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА МПС

43

№ РД - 10 - 268  гр. Плевен 13.03.2019 г.   На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА и във връзка с извършване на планирано намаляване и оформяне короните на дървесна растителност от вид „Чинар” на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 92-10047-1 гр. Плевен 14.02.2019г.

54

М. В. Георгиев К. М. Георгиева Е. Т. Георгиева ул. “Гълъбец“   гр. Плевен   Н. М. Иванова Г. И. Иванов ул. “Гълъбец“ гр. Плевен   О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е № ТСУ- 92-10047-1 гр.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10081-1/13.03.2019 г.

60

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10081-1 гр. Плевен 13.03.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-113/08.03.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10082-1/13.03.2019 г.

51

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10082-1 гр. Плевен 13.03.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-112/08.03.2019 гoд. на Зам. кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-9997-1/15.01.2019 г.

44

ДО Г. П. ГЕНОВА с. Бръшляница Н. Б. ОБРЕТЕНОВ ж.к. „Дружба“ гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9997-1 гр. Плевен  15.01.2019 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10080-1/13.03.2019 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-92-10080-1 гр. Плевен 13.03.2019 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-117/12.03.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация за…