Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-514-1/23.06.2021 г.

102

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     №ТСУ-30-514-1 гр. Плевен 23.06.2021г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-219/15.06.2021г. на Зам. кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ КВ. 35 ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-91-786-2/18.06.2021 г.

85

До всички заинтересовани лица   С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и на основание Заповед №РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 512-1/15.06.2021 г.

94

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-512-1 гр. Плевен 15.06.2021г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-216/15.06.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ № ТСУ-94Д-8414-2/15.06.2021 г. ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД

72

ДО Д. Й. Тодорова ул. „Асен Халачев” №13 с. Опанец общ. Плевен ДО Б. В. Цветанов ж.к. ”Дружба”, бл.314 гр. Плевен ОТНОСНО: Заявление с вх.№ ТСУ-94Д-8414-2/29.04.2021 г. за издаване на удостоверение за търпимост за строежи. УВАЖАЕМИ…

О Б Я В Л Е Н И Е Община Плевен Изх .№ТСУ-26-1056-1/11.06.2021 г.

89

О Б Я В Л Е Н И Е Община Плевен Изх .№ТСУ-26-1056-1/11.06.2021 г. ДО СОБСТВЕНИЦИ в УПИ І, кв.713 Гр. Плевен               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,   Във връзка с постъпило в Община Плевен заявление с вх.№ТСУ-26-1056-1/27.05.2021…