Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-234-1/07.05.2020 г.

106

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-234-1/07.05.2020 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на подробен устройствен план - План…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-241-1/26.05.2020 г.

76

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  № ТСУ-30-241-1  гр. Плевен 26.05.2020г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-196/26.05.2020г. на зам. кмета на Община …

Обява до обществеността за определяне санитарно-охранителна зона в землището на село Къртожабене

72

На основание чл.39, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване…

Обява до обществеността за определяне санитарно-охранителна зона в землището на село Беглеж

71

На основание чл.39, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-239-1/20.05.2020 г.

84

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-239-1 гр. Плевен 20.05. 2020 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в ПИ в кв.424 и 447 по плана на гр. Плевен, че е изработен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-94Д-2130-2/03.04.2020 г. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

91

  ДО ИВ. П. СИМЕОНОВА жк „Изток“, бл. 23 гр. Казанлък „БЪЛГАРИЯ“ ЕООД жк „Сторгозия“ №116, ет.1, книжарница гр. Плевен Д. П. ДИМИТРОВ жк „Сторгозия“ №116 гр. Плевен   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА, Във връзка със…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-236-1/13.05.2020 г.

91

ДО А.Г.ЙОТОВА ПОЛША О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30–236-1 гр. Плевен  13.05. 2020 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Плочата” землището…

СЪОБЩЕНИЕ № ТСУ-94Е-1297-1/30.03.2020 г. ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

82

ДО П. Т. ПЕТКОВ Т. П. ЦЕНКОВ М. Н. ПЕТКОВА Ул. ”Райко Жинзифов” №5 гр. Плевен Х. Д. ВАСИЛЕВ Ул. ”Вихрен” №17 гр. София УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА, Във връзка със заявление вх. № ТСУ-94Е-1297-1/24.03.2020 г.  до Община Плевен за издаване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-235-1/12.05.2020г.

143

    О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е           № ТСУ – 30-235-1/12.05.2020г.          гр. Плевен,               Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-199-1/27.02.2020 г.

118

До М. Л. Цекова ул. Константин Векичков №8 гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-199-1 гр. Плевен   27.02.2020 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-199-1/27.02.2020г.

116

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-199-1 гр. Плевен   27.02.2020 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…