Обявления

ОВОС на инвестиционно предложение: „Предприятие за месопреработка” в ПИ 56722.351.945

1158

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8303-1 гр. Плевен 13.11.2015г

1120

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8303-1 гр. Плевен 13.11.2015г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-685/09.11.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-8255-1 гр. Плевен 07.10.2015г.

1094

ОБЯВЛЕНИЕ№ ТСУиС  92-8255-1         гр. Плевен  07.10.2015г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

Обявление Изх. № ТСУиС 94Е-372-2807.10.2015г.

1333

Община Плевен Изх. № ТСУиС 94Е-372-2807.10.2015г.   ДО ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ                                УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” № 5, АП.4                  …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8250-1 гр.Плевен 02.10.2015 г.

1074

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8250-1 гр.Плевен 02.10.2015 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92–8299-1 гр. Плевен 10.11.2015г.

1160

ОБЯВЛЕНИЕ     №ТСУиС-92–8299-1 гр. Плевен 10.11.2015г.          Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-682/09.11.2015г. на Зам. кмета на Община…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Автоморга, разположена на бетонна площадка” в ПИ 56722.652.281, град Плевен, община Плевен, с възложител: „Тих труд” ЕООД, гр. Плевен.

1166

СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 8189-1 гр.Плевен 27.08.2015 г.

1143

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.103 по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:           …

Съобщение

1182

На основание чл.46, ал.1 от Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид иозон в атмосферния въздух (Обн. ДВ бр.58 от 30.07.2010 г.), Община Плевен осигуряваобществен…