Обявления

ОВОС на инвестиционно предложение: „Преработка/унищожаване на стари негодни автомобилни гуми и пластмасови отпадъци до получаване на топлинно-енергийни и суровинни ресурси, след процес построен по схема „Затворен цикъл” по метода на „Пиролиза””, с. Гривиц

1468

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)…

Обявление №ТСУ и С-92-6931-1/02.10.2013г.

1377

Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 и във връзка с ал.12 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти     в землищата на с.Бохот, с.Ралево, с.Горталово и…

Обявление №ТСУ и С-92-6932-1/02.10.2013г.

1425

обявление №ТСУ и С-92-6932-1/02.10.2013г.   ДО Стелиана Георгиева Беловска ул. „Гренадирска” №34, вх.А, ет.2, ап.4 гр. Плевен          Община – Плевен, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията съобщава,…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1419 Плевен, 20.09.2013г. за класиране

1401

З А П О В Е Д № РД 10 - 1419 Плевен, 20.09.2013г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №7, имот с кадастрален…

ЗАПОВЕД № РД 10-1418 Плевен 20.09.2013г. за класиране

1422

З А П О В Е Д № РД 10 - 1418 Плевен, 20.09.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за обект: имот с кадастрален номер 069028, землище с.Ласкар, отдел 232-я съгласно ЛУП…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-26-2386-6 / 24.09.2013г.

1365

№ ТСУ и С-26-2386-6 / 24.09.2013г.  ДО МЕДИКУС-2008” ЕООД ЕМИЛИЯНА ИЛИЕВА КОНОВА БУЛ. “РУСЕ” № 31 СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ  НА ЖИЛ. БЛОК БУЛ.” СКОБЕЛЕВ ” № 20  ВХ.В ГР. ПЛЕВЕН                   …

Обявление № ТСУиС-26-2348-9/13.09.2013г.

2107

ДО     ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ ЛАВРЕНТИЕВ Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ.326 ЕТ.6 АП.18 НИКОЛАЙ ДОЧЕВ НЕШЕВ Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ.329 ВХ.Б ЕТ.3 АП.7 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ УЛ. „СРЕДЕЦ”6 ЕТ.3 АП.5 ЕТ „ШИК 91-МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА” ГЕРВАЗА ДИМИТРОВА ДАКОВА…

ЗАПОВЕД № РД-10-1402 за класиране на участниците в открит конкурс

1416

З А П О В Е Д № РД 10 - 1402 Плевен, 17.09.2013г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за обект: имот с кадастрален номер 079001, землище с.Горталово, отдел 281-б съгласно…

ЗАПОВЕД №РД 10-1383 Плевен, 10.09.2013г. за класиране

1344

З А П О В Е Д № РД 10 - 1383 Плевен, 10.09.2013г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №6, имот с кадастрален…