Обявления

Обявление №ТСУ и С-92-6872-1/16.08.2013г.

883

Обявление №ТСУ и С-92-6872-1/16.08.2013г.   ДО Стелияна Георгиева Беловска ул. „Гренадерска” №34, ет2, ап.4 гр. Плевен Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

Съобщение искане ОВОС - с възложител: ЕТ „Милица Лазарова - 90”

1010

СЪОБЩЕНИЕ            На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

Издадено Разрешение № 350/09.08.2013 г. на на „Енерджи 2012” ЕООД, гр. София

989

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            На основание чл.41, т.1 от Закона за подземните богатства (Обн. - ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г), Община Плевен съобщава, че е издадено Разрешение № 350/09.08.2013 г. за проучване на неметални полезни…

ОБЯВЛЕНИЕ до собствениците на поземлен имот с идентификатор 56722.660.1433

968

  ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост,    УВЕДОМЯВАМ   собствениците на поземлен имот с идентификатор 56722.660.1433 по кадастралната карта на гр.Плевен, попадащ в реализацията на обект:…

Доклад за оценка на въздействието за „Изграждане на газопровод „Южен поток”

987

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.17, ал.5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до становището…