Обявления

ЗАПОВЕД № РД-10-1402 за класиране на участниците в открит конкурс

957

З А П О В Е Д № РД 10 - 1402 Плевен, 17.09.2013г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за обект: имот с кадастрален номер 079001, землище с.Горталово, отдел 281-б съгласно…

ЗАПОВЕД №РД 10-1383 Плевен, 10.09.2013г. за класиране

883

З А П О В Е Д № РД 10 - 1383 Плевен, 10.09.2013г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №6, имот с кадастрален…

Консултации по изготвения Доклад за екологична оценка към Общия устройствен план на гр. Плевен

1059

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.20, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. - ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.),…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-6895-1 гр.Плевен 05.09.2013г.

906

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 6895-1 гр. Плевен  05.09.  2013 г.            Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

Обявление ТСУ и С-26-745-5/ 04.09.2013г

1117

Обявление ТСУ и С-26-745-5/ 04.09.2013г.   ДО ГЮЛЧЕН АХМЕДОВА МАНЯФОВА-ДИРЕКТОР „ГБС ПЛЕВЕН” АД УЛ. „МУСАЛА” 5 ЕТ.4 ОФИС1 ГР.  ПЛЕВЕН ИВАЙЛО ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ УЛ. „ЧАМКОРИЯ” 5 ЕТ.7 ГР. СОФИЯ „ДЖИ ЕС ИНВЕСТ”  ЕООД Ж.К. „СТОРГОЗИЯ”…

Протокол от комисия за одобряване на еднократни помощи

953

Препис-извлечение П Р О Т О К О Л Днес, 26. 08.2013г. от 16.30 часа в работен кабинет №60 на община Плевен, комисия за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорство, за годишни стипендии и  еднократни…