Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1637-1 гр. Плевен, 24.04.2024 г.

74

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1637-1 гр. Плевен, 24.04.2024 г.   Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.51 по плана на с. Гривица, общ.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1678-1 гр. Плевен, 29.05.2024г.

83

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1678-1 гр. Плевен, 29.05.2024г.            Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-248/27.05.2024г. на Кмета  на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1676-1 гр. Плевен, 28.05.2024г.

107

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1676-1 гр. Плевен, 28.05.2024г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.25А ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ--08-17-112/28.05.2024 Г.

84

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ,във връзка с чл.80, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.620 ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ--26-7393-1/28.05.2024 Г.

89

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и заявление вх. № ТСУ-26-7393-1/19.04.2024 г., имайки предвид, че…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ.70 ГР.ПЛЕВЕН - № ТСУ-94К-1743-1/28.05.2024 Г.

82

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и заявление вх. № ТСУ-94К-1743-1/12.02.2024 г., имайки предвид, че искането…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.701Б ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-70-1865-4/28.05.2024 Г.

75

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ и при условията на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и заявление…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ.14 С.ТУЧЕНИЦА - № ТСУ-94С-8096-1/28.05.2024 Г.

69

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ и заявление вх. № ТСУ-94С-8096-1/17.04.2024г, имайки предвид, че искането…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ.43 С.ЯСЕН - № ТСУ-94В-6767-3/28.05.2024 Г.

73

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и заявление вх. № ТСУ-94В-6767-3/05.04.2024 г., имайки предвид, че искането…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1673-1 гр. Плевен, 27.05.2024г.

103

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1673-1 гр. Плевен, 27.05.2024г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-244/23.05.2024 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение на Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1672-1/27.05.2024 г.

110

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1672-1 гр. Плевен 27.05.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-242/23.05.2024 год. на Началник отдел „ТО“…