Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9149-1/07.06.2017 год.

38

ДО ЛИНКА ПЕТРОВА КОСТОВА ул. „Константин Величков”№ 8, ет.9, ап.43 гр. Плевен ПЕТЪР ЛЮДМИЛОВ ПАЛУКОВ ул.”арх.Антон Торньов” (192-РА) 9 гр.София СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-ПАЛУКОВА ул.”арх.Антон Торньов” (192-РА) 9 гр.София…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9344-1/26.09.2017 год.

45

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9344-1 гр. Плевен 26.09.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-390/21.09.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за…

ТСУиС-92-9305-1/28.08.2017г.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                        № ТСУиС- 92- 9305-1/28.08.2017г.                                         …

ТСУиС-92-9304/28.08.2017г.

41

      О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС- 92- 9304/18.08.2017г.   гр. Плевен                       Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство…

ТСУ и С -92-9277-1/11.08.2017Г.

46

Обявление №ТСУ и С 92-9277-1/11.08.2017 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ І ,кв.444 по плана на гр.Плевен

ОБЯВА За обществеността

59

 Уведомяваме Ви, че Община Плевен има следното инвестиционно предложение:   Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“ с обект: „Държавна Финансово-Стопанска…

ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост

69

ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост               За обект: „Изграждане на тротоар в района на ул. „Св. Климент Охридски” №№ 6 - 8, град Плевен –…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9331-1/14.09.2017 год.

76

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9331-1 гр. Плевен 14.09.2017 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-385/11.09.2017 год. на Зам. кмета на Община…

Извадка от Неофициален раздел бр.74 от 12.09.2017 г. на ДВ

55

ЗАПОВЕД № РД-16-18 от 16 август 2017 г.   На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница,…