Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-310-1/28.08.2020 г.

75

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-310-1 гр. Плевен 28.08.2020 год. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-305-1/26.08.2020г.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 30-305-1/26.08.2020г.           гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-330/24.08.2020г.…

ОБЯВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № ТСУ-94М-164-4/30.07.2020год.

70

ТСУ 94М-164-4/30.07.2020 г. До М. К. НАЙДЕНОВА район „Възраждане” бул. „Ал.Стамболийски“27 вх.Б ет.1 ап.3 гр. София В. Н. НАЙДЕНОВ Ул. „Бяло море“43 ап.3 Б. И. ПЕТРОВА Н. П. ПЕТРОВ Ул.“Бяло море“43 ап.1 Гр.Плевен     Във…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-304-1/24.08.2020 Г.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-304-1 гр. Плевен 24.08.2020 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-236/20.08.2020…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 622 ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-08-17-151/21.08.2020 Г.

70

С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 по реда на параграф 6, ал.1 от ПР на ЗУТ, Решение №290/30.07.2020г на Общински съвет Плевен на основание Заповед…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 215а ГР.ПЛЕВЕН - ТСУ-08-17-141/18.08.2020 Г.

62

С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление вх. №ТСУ-08-17-141/16.07.2020…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-185-1/13.08.02.2020Г.

108

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-185-1/13.02.2020г.   гр. Плевен   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…