Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9083-1/13.04.2017 год.

95

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9083-1 гр. Плевен  13.04.2017 год.   Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-104/11.04.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9005-1/28.02.2017г

97

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С – 92-9005-1 гр. Плевен  28.02.2017г.      Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9069-1/05.04.2017 год.

126

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92–9069-1 гр. Плевен 05.06.2017 год.             Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-95/04.04.2017 год.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9065-1/05.04.2017 год.

81

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9065-1 гр.Плевен  05.04.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.61, ал.1 от АПК, съобщава, че със заповед          № РД-12-91/29.03.2017 год. на Кмета на община Плевен…

Уведомление до „Лозанов 20Ю"ЕООД Емилиян Георгиев Гацов ж.к."Дружба", бл.425, вх.Ж, ап.1 град Плевен

83

Г-н Гацов, На 21.08.2012г. в град Плевен е сключен договор за наем по силата на който Ви е предоставено временно и възмездно право на поставяне върху общински терен на преместваем обект павилион с площ 18,03кв.м. находящ се в гр.Плевен,…

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СВЕТЛА МИХАИЛОВА НИКИФОРОВА,УЛ."БУРГАС" №19 ГР.ПЛЕВЕН

97

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СВЕТЛА МИХАИЛОВА НИКИФОРОВА,УЛ."БУРГАС" №19 ГР.ПЛЕВЕН При извършени проверки от служители на ОП"Жилфонд"-Плевен е установено, че ползвате общински жилищен имот, находящ се в гр.Плевен, ул."Бургас"…

обявление ПУП-пп за поземлен имот 56722,701,716 местност "стража"

85

    (Д.В.бр.28/04.04.2017г.)      Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража в землището на гр. Плевен, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92 -9057-1/ 30. 03. 2017г.

79

О Б Я В Л Е Н И Е       № ТСУ и С – 92 -9057-1гр. Плевен   30. 03. 2017г.          Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона на устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици в м. „Текийски…