Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ КВ. 29 С. КОИЛОВЦИ - ТСУ-94В-2001-2/09.03.2020 Г.

35

С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 22 С. КЪШИН - ТСУ-94И-7259-1/09.03.2020 Г.

31

С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 801 ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-70-502-2/09.03.2020 Г.

37

С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление вх. №ТСУ-70-502-2/21.02.2020г,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ И РУП КВ. 14А ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-94Б-1330-1/09.03.2020 Г.

31

С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-210-1/06.03.2020 г.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-210-1 гр. Плевен 06.03.2020 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-95/26.02.2020 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-160-1/17.01.2020 г.

48

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-160-1 гр. Плевен  17.01.2020 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

ОБЯВЛЕНИЕ № тсу-30-209-1 / 05.03.20г.

47

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-209-1     гр. Плевен,      05.03.2020г.            Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-208-1 / 05.03.20г.

42

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е      № ТСУ-30-208-1     гр. Плевен , 05.03.2020г.                Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-202-1/04.03.2020 г.

38

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-202-1 гр. Плевен  04.03.2020 г. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-105/02.03.2020 г. на Зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОВЕД № РД-12-106 / 02.03.20г.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-203-1   гр. Плевен,     04  .03.2020 г.                 Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията…