Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7573-1 гр.Плевен 14.10.2014г.

743

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7573-1 гр.Плевен 14.10.2014г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.24 по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7571-1 гр.Плевен 10.10.2014 г.

836

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7571-1 гр.Плевен   10.10.2014 г.   Община – Плевен, на основание чл.61, ал.1 АПК, съобщава, че със заповед №РД-12-755/09.10. 2014г. на Кмета на Община - Плевен е одобрен Поправка и попълване на кадастрален план в обхвата…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7572-1 гр. Плевен 10.10.2014г.

780

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7572-1 гр. Плевен    10.10.2014г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-752/09.10.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен…

Уведомление вх.№ТСУиС-94Я-16-1/23.06.2014г.

844

ДО Яна  Атанасова  Петкова Иван  Христов  Петков ул.”Лозенка”№3,вх.А,ап.12 гр.Плевен ДО Въла  Великова  Атанасова ул.”Д-р Г.М.Димитров”№2а  гр.Плевен ДО Христо Петков Христова Параскева  Ненкова  Христова…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С-92-7559-1 гр. Плевен 02.10. 2014г.

792

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С-92-7559-1 гр. Плевен    02.10. 2014г.   Община Плевен, на основание чл.129,ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –746 от  30.09.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7560-1 гр.Плевен 02.10.2014г.

705

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7560-1 гр.Плевен 02.10.2014г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.4 по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7561-1 гр. Плевен 02.10.2014г

751

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7561-1 гр. Плевен  02.10.2014г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-745/30.09.2014г. на зам. кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7557-1 гр.Плевен 01.10.2014 г

786

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7557-1 гр.Плевен 01.10.2014 г. Община – Плевен, на основание чл.150, ал.8 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-744/30.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен: Комплексен проект за  инвестиционна инициатива…

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В ШЕСТТЕ ИЗГРАДЕНИ ЦНСТ-ТА

914

На 17.09.2014 г., Община Плевен подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.12-0076-С0001 за изпълнение на проект „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи,…