Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7597 -1 гр. Плевен 28.10.2014г.

743

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-776/24.10.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                  План за регулация за урегулирани…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7596-1 гр.Плевен 28.10.2014 г.

729

   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв. 47 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7590-1 гр.Плевен 24.10.2014 г.

758

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.64 по плана на с. Върбица, че е изработен проект за:          …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7591-1 гр.Плевен 24.10.2014 г.

748

         Община – Плевен, на основание чл.61, ал.1 АПК, съобщава, че със заповед №РД-12-774/22.10. 2014г. на Кмета на Община - Плевен е одобрен           Поправка и попълване на кадастрален план в обхвата…

ОВОС: „Изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за задоволяване нуждите на свинеферма”

820

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -7578-1 гр. Плевен 16.10.2014г.

765

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -7578-1 гр. Плевен 16.10.2014г.          Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-759/14.10.2014г. на зам.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7580 гр. Плевен 16.10.2014г

774

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7580 гр. Плевен 16.10.2014г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-760/14.10.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7581-1 гр.Плевен 16.10.2014 г.

735

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7581-1 гр.Плевен   16.10.2014 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.16 по плана на с. Буковлък,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7577-1/ 16.10.2014 г. гр. Плевен

735

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-761/ 14.10.2014 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за…

ЗАПОВЕД № РД – 10 - 1546 Плевен, 13.10.2014г.

722

З А П О В Е Д   № РД – 10 - 1546 Плевен, 13.10.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №21/2014, имот с кадастрален номер 061008, землище с.Тодорово,…