Обявления

Отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмет: “Избор на финансираща институция за отпускане на дългосрочен банков кредит на община Плевен в размер на 1 200 000 лева”

980

ОБЯВА за отваряне на ценови оферти Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на финансираща институция за отпускане на дългосрочен банков кредит на община Плевен в размер на 1 200 000…

ДО Румен Илиев - .№ ТСУиС-94Р-1529-2/17.06.2014

831

ДО Румен  Илиев          Уважаеми  г-н   Илиев,             Във връзка с постъпило Ваше питане по интернет с вх.№ ТСУиС-94Р-1529-2/17.06.2014 г. в Община Плевен  относно действията …

ДО Румен Илиев - вх.№ ТСУиС-94Р-1529-1/17.06.2014 г.

788

ДО Румен  Илиев          Уважаеми  г-н   Илиев,          Във връзка с постъпило Ваше питане по интернет с вх.№ ТСУиС-94Р-1529-1/17.06.2014 г. в Община Плевен за  предоставяне на копие…

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 859 Плевен, 25.06.2014г.

820

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 859 Плевен, 25.06.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №8/2014, землище с.Върбица, имоти с кадастрални номера…

ДО ЦОЛО ИВАНОВ БОЖИЛСКИ- АП.1 ГЕОРГИ ДЕНОВ ГЕНЧЕВ- АП.2 НЕИДЕНТИФИЦИРАН АП.3 НЕИДЕНТИФИЦИРАН АП.4 КАЛЧО ПЕТКОВ КАЛЧЕВ- АП.5 КЪНЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ- АП.6 НЕИДЕНТИФИЦИРАН ГАРАЖ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.663.54.1.8 УЛ. „ИЛИНДЕН” 4 ГР. ПЛЕВЕН

851

ДОЦОЛО ИВАНОВ БОЖИЛСКИ- АП.1ГЕОРГИ ДЕНОВ ГЕНЧЕВ- АП.2НЕИДЕНТИФИЦИРАН АП.3НЕИДЕНТИФИЦИРАН АП.4КАЛЧО ПЕТКОВ КАЛЧЕВ- АП.5КЪНЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ- АП.6НЕИДЕНТИФИЦИРАН  ГАРАЖС ИДЕНТИФИКАТОР 56722.663.54.1.8УЛ. „ИЛИНДЕН”  4ГР. ПЛЕВЕНВъв…

Община Плевен уведомява стопаните на пчелни семейства, че ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, железопътна секция Враца, ще извърши пръскане с препарат ЕФАЗАТ 36СЛ.

859

СЪОБЩЕНИЕ             Община Плевен уведомява стопаните на пчелни семейства, че ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, железопътна секция Враца, ще извърши пръскане с препарат…

ЗАПОВЕД № РД 10-785 към Людмил Маринов Съботинов

993

ЗАПОВЕД № РД 10-785 град Плевен,  12.06.2014г.                 С Уведомление № РД 94Л – 792 - 1/21.05.2014г. на Кмета на Община Плевен отправено към Людмил Маринов Съботинов  с постоянен адрес:  гр. Славяново,…

Обявление №ТСУ и С-92-7391-1/03.06.2014г.

836

обявление №ТСУ и С-92-7391-1/03.06.2014г.   ДО Павел Панайотов Гетов ул. „Стоян Заимов” №11-5-9 гр. София            Община – Плевен, на основание §8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7397-1 гр. Плевен 06.06.2014г

806

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД  12 –629 от  04.06.2014 г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : Изменение на действащия  ЧКЗСП- Работен Устройствен…

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс в ПИ 56722.42.21; ПИ 56722.42.28 и ПИ 56722.42.29”, местност „Русково бърдо”

804

СЪОБЩЕНИЕ            На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…