Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7877-1 гр. Плевен 13.03.2015г

541

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-128/11.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7879-1 гр. Плевен 13.03.2015г.

511

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-129/11.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:   План за регулация за урегулирани поземлени имоти ІV-151 и ІІІ-151 в кв.2 по плана…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7795-1 гр. Плевен 28.01.2015г.

559

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7817-1 гр. Плевен 09.02.2015г.

494

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Подробен устройсвен план – План за регулация и застрояване за съдебна…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7854-1 гр.Плевен 27.02.2015г.

600

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7854-1 гр.Плевен  27.02.2015г.            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…