Обявления

ОВОС на „Изграждане на производствени сгради за авто-електро оборудване и складови сгради

554

СЪОБЩЕНИЕ            На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

Уведомление до Г-Н ЦВЕТАН ЕМИЛОВ ДАМЯНОВ

653

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ДО Г-Н ЦВЕТАН ЕМИЛОВ ДАМЯНОВ Ж.к “Люлин”, №6, вх. Е, ет.7, ап. 65 РАЙОН ЛЮЛИН ОБЩ. СОФИЯ гр. СОФИЯ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМЯНОВ,          Уведомяваме Ви, че лицето Стела Валентинова Дончева…

Приемане на ПРОГРАМА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

571

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН ПРЕДЛОЖЕНИЕ От проф. д-р Димитър Стойков, дмн – Кмет на Община Плевен ОТНОСНО: Приемане на ПРОГРАМА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН…

З А П О В Е Д № РД 10-1584 Плевен, 10.10.2013г.

541

З А П О В Е Д   № РД 10 - 1584 Плевен, 10.10.2013г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за обект: имот с кадастрален номер 061008, землище с.Тодорово, отдел 277-г съгласно…