Обявления

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1087 гр. Плевен, 07.07.2015 г.

538

З А П О В Е Д   № РД 10 - 1087 гр. Плевен, 07.07.2015 г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №6/2015, имот с номер…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8124-1 гр.Плевен 08.07.2015г.

396

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.72 по плана на с. Радишево  че е изработен проект за: Изменение на Подробен…

Изх. № ТСУиС-26-5203-2/15.06.2015г

480

ДО „ЕКО – С  ФЪРНИЧЪР”ЕООД - МИНКА ДИНКОВА ПЪЛОВА бул. ”Христо Ботев” №158, ет.5, ап25   ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ( за бул.”Д.Попов”№14, вх.Б ) НИКОЛИНА КРЪСТЕВА ДАНКОВА ( със задължение  да уведоми всички собственици…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-8070-1/10.06.2015г. гр. Плевен

459

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-314/08.06.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   План за  регулация и застрояване за урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8110-1 гр. Плевен 02.07.2015г.

395

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-360/01.07.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

Обявление изх.№ТСУиС-26-4693-4/10.06.2015г.

593

Изх.№ТСУиС 26-4693-4/10.06.2015г. ДО   „БУЛСАТКОМ”  ЕАД Представлявано от Сеня Христова Киркова ул. ”Магнаурска школа” №15, ет.3,  гр.София,   Момчил Димитров Димитров Управител на Етажна собсвеност /със задължението да…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8109-1 гр. Плевен 02.07.2015г.

448

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-361/01.07.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …