Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8138-1 гр. Плевен 17.07.2015г.

403

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-379/16.07.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ около 8 бр. шахтови кладенци ПС „Петърница 1” предназначени за питейно-битово водоснабдяване в с. Търнене

512

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.39, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8136 гр. Плевен 15.07.2015г.

462

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8136 гр. Плевен 15.07.2015г.          Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-371/10.07.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8135 гр. Плевен 15.07.2015г

503

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8135 гр. Плевен 15.07.2015г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-375/13.07.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен…

З А П О В Е Д № РД 10 - 1131 гр. Плевен, 13.07.2015 г.

521

за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №7/2015, имот с номер 557004, землище с. Буковлък, отдел 312, подотдел…

З А П О В Е Д № РД 10 - 1133 гр. Плевен, 13.07.2015 г.

481

за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии» за обект №9/2015, имот с номер 135001, землище с. Радишево, отдел 261, подотдели…

З А П О В Е Д № РД 10 - 1134 гр. Плевен, 13.07.2015 г.

512

за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии» за обект №10/2015, землище гр. Славяново, имот с номер 000412, отдел 331, подотдел…

З А П О В Е Д № РД 10 - 1132 гр. Плевен, 13.07.2015 г.

550

за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №8/2015, имот с номер 000193, землище с. Гривица, отдел 258, подотдел…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС 92-8071-1/10.06.2015г. гр. Плевен

505

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС 92-8071-1/10.06.2015г.                    гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-315/08.06.2015г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8076-1 гр.Плевен 15.06.2015 г.

427

ДО Иван Колев Гарванов Испания     ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8076-1 гр.Плевен 15.06.2015 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…