Обявления

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 124 Плевен, 29.01.2015 г.

446

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 124 Плевен, 29.01.2015 г.   за класиране на участниците в открит конкурс относно  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии» за обект №2/2015, имот с кадастрален номер 000234, землище с.…

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 123 Плевен, 29.01.2015 г.

473

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 123 Плевен, 29.01.2015 г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №3/2015, имоти с кадастрални номера 086011, 148110, 148130, землище…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92-7767-1 гр. Плевен 20.01.2015г.

479

Община Плевен , на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици за ПИ с идентификатори 56722.701.1196, 56722.701.1198, 56722.701.2385, 56722.701.249,  56722.701.2708, 56722.701.1190, 56722.701.2709 и 56722.701.1197…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92-7769-1 гр. Плевен 20.01.2015г.

434

Община Плевен , на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици за ПИ с идентификатори 56722.701.2651, 56722.701.65, 56722.701.126, 56722.701.127,  56722.701.128, 56722.701.2650, 56722.701.2656, 56722.701.2410 и…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7789-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

423

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-16/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7790-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

425

       Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-18/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7787-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

402

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-17/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени ІІ-149 и ІV-151, ХІІ-147,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7788-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

431

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-15/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХХХІ-289…