Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-8159-1/06.08.2015г. гр. Плевен

484

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-410/04.08.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8188-1 гр. Плевен 27.08.2015 год.

450

 Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-469 от 26.08.2015 год. на Зам. кмета на Община-Плевен е одобрен проект за изменение на:           …

Изх. № ТСУиС 94С-3660-/06.08.2015г Община Плевен

556

ДО:ИВАН ПЕТКОВ СТЕФАНОВ КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА УЛ. „КАТЯ ПОПОВА” № 25 , АП.1 ГР.ПЛЕВЕН   ДО:ИЛИЯН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ ХРИСТИНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА УЛ. „КАТЯ ПОПОВА” № 25 , АП.2 ГР.ПЛЕВЕН   ДО:ГИНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА ИВАН АНГЕЛОВ…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1392 Плевен, 27.08.2015 г.

492

за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии» за обект №20/2015, имот с номер 000187, землище с. Бръшляница, отдел 314, подотдели „в” и „е” съгласно ЛУП…

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 1368 Плевен, 24.08.2015 г. за класиране на участниците в открит конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №19/2015, землище с. Тученица

430

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 1368 Плевен, 24.08.2015 г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №19/2015, землище с. Тученица, имот с номер 000129,…

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 1367 Плевен, 24.07.2015 г. за класиране на участниците в открит конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №18/2015, землище с. Николаево

509

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 1367 Плевен, 24.07.2015 г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №18/2015, землище с. Николаево, имот с номер 097003,…