Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 7952-1 гр.Плевен 16.04.2015 г.

373

Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  671, попадащ в границите на УПИ ХІV-“За противопожарна охрана”, УПИ ІХ- „За…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7885-1гр. Плевен 17.03.2015г.

358

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Подробен устройсвен план-План за регулация и застрояване за територията…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7945-1 гр. Плевен 14.04.2015г.

371

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-163/09.04.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени имоти Х-24 и ХІ-425,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7946-1 гр.Плевен 14.04.2015г.

557

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.71 по плана на с.Бохот че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7832-1 гр.Плевен 18.02.2015 г.

376

Станислав Дончев Динов ул.”Коста Златарев” №12 с. Дисевица Община – Плевен   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7935-1 гр.Плевен 03.04.2015г.

367

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.68 по плана на с.Гривица, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…