Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 – 8261-1 гр. Плевен 09.10.2015г.

475

Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-648/08.10.2015г. на Зам. кмета на Община - Плевен е одобрен             План за застрояване за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8249-1 гр. Плевен 01.10.2015г.

414

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8249-1 гр. Плевен  01.10.2015г. Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че    със заповед № РД-12-634/25.09.2015г. на Зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:          …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8250-1 гр.Плевен 02.10.2015 г.

409

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8250-1 гр.Плевен 02.10.2015 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8253-1 гр.Плевен 05.10.2015 г.

422

Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти     в землищата на с.Бохот и с.Николаево, че е изработен проект за:             …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С -92-8247-1 гр. Плевен 30.09.2015г.

427

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С -92-8247-1 гр. Плевен 30.09.2015г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Изменение на действащия…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС -92-8202-1 гр. Плевен 03.09.2015г.

437

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:     Изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

473

На основание чл.41, т.1 от Закона за подземните богатства (Обн. - ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г), Община Плевен съобщава, че е издадено Решение № 680/07.09.2015 г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на полезни богатства…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1554 Плевен, 29.09.2015 г.

473

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 1554 Плевен, 29.09.2015 г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №24/2015, землище с. Коиловци, имот с номер 000125,…