Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 8123-1 гр. Плевен 07.07. 2015 г.

514

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 8123-1 гр. Плевен 07.07. 2015 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в  местността…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8203-1 гр.Плевен 03.09.2015г.

491

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8203-1 гр. Плевен 03.09.2015г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8184-1 гр.Плевен 26.08.2015 г.

437

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.161 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:           …

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1472 гр. Плевен, 11.09.2015 г.

449

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1472 гр. Плевен, 11.09.2015 г.     за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №23/2015, землище с. Брестовец, отдел 277, подотдел…

Изх.№ТСУ и С 94М-335-2/07.08.2015 г.

458

Изх.№ТСУ и С 94М-335-2/07.08.2015 г. До Иванка Атанасова Тодорова гр.София ул. „Зелено дърво”11 Елка Димитрова Димитрова гр.Плевен бул. „Хр.Ботев”105вх.А ап.19 Илка Асенова Цигуларова гр.Плевен ж.к.”Сторгозия”бл.73вх.А ап.19 Във връзка…