Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7795-1 гр. Плевен 28.01.2015г.

413

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7817-1 гр. Плевен 09.02.2015г.

360

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Подробен устройсвен план – План за регулация и застрояване за съдебна…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7854-1 гр.Плевен 27.02.2015г.

456

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7854-1 гр.Плевен  27.02.2015г.            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7853-1 гр.Плевен 26.02.2015 г.

358

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7853-1 гр.Плевен  26.02.2015 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.62 по плана на с. Коиловци,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7848-1 гр. Плевен 25.02.2015г.

361

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7848-1 гр. Плевен 25.02.2015г. Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-71/23.02.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:   План за регулация за урегулирани…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Производствено – административен комплекс „ДЕСИЗО – МОНИ МЗ”

482

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7839-1 гр.Плевен 18.02.2015г.

419

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-52/16.02.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…