Обявления

Изх.№ТСУ и С 94М-335-2/07.08.2015 г.

437

Изх.№ТСУ и С 94М-335-2/07.08.2015 г. До Иванка Атанасова Тодорова гр.София ул. „Зелено дърво”11 Елка Димитрова Димитрова гр.Плевен бул. „Хр.Ботев”105вх.А ап.19 Илка Асенова Цигуларова гр.Плевен ж.к.”Сторгозия”бл.73вх.А ап.19 Във връзка…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1431 Плевен, 04.09.2015 г.

560

за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №21/2015, землище с. Върбица, отдел 315, подотдел „о” съгласно ЛУП от 2005 г. /попадащ в имот с номер…

Обявление №ТСУ и С-92-8206-1 гр. Плевен 03.09. 2015 год.

453

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8206-1 гр. Плевен  03.09. 2015 год.                Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-473 от 02.09.2015 год. на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8161-1 гр.Плевен 06.08.2015 г.

406

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8161-1 гр.Плевен  06.08.2015 г.          Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-8159-1/06.08.2015г. гр. Плевен

462

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-410/04.08.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8188-1 гр. Плевен 27.08.2015 год.

429

 Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-469 от 26.08.2015 год. на Зам. кмета на Община-Плевен е одобрен проект за изменение на:           …

Изх. № ТСУиС 94С-3660-/06.08.2015г Община Плевен

537

ДО:ИВАН ПЕТКОВ СТЕФАНОВ КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА УЛ. „КАТЯ ПОПОВА” № 25 , АП.1 ГР.ПЛЕВЕН   ДО:ИЛИЯН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ ХРИСТИНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА УЛ. „КАТЯ ПОПОВА” № 25 , АП.2 ГР.ПЛЕВЕН   ДО:ГИНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА ИВАН АНГЕЛОВ…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1392 Плевен, 27.08.2015 г.

468

за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии» за обект №20/2015, имот с номер 000187, землище с. Бръшляница, отдел 314, подотдели „в” и „е” съгласно ЛУП…