Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-511-1/15.06.2021 г.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-511-1 гр. Плевен 15.06.2021 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-484-1/20.05.2021 г.

37

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-484-1 гр. Плевен 20.05.2021 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.87…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 - 504 - 1 гр. Плевен 09.06.2021год.

34

ДО И.И.ВАСИЛЕВА ЖК „ДРУЖБА”,ГР.ПЛЕВЕН   О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 -  504 - 1 гр. Плевен      09.06.2021год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-532-1/09.07.2021 г.

50

О Б Я В Л Е Н И Е №  ТСУ-30-532-1/09.07.2021 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-249 от 07.07.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-528-1/08.07.2021 г.

52

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-528-1 гр. Плевен 08.07.2021год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 242 от 06.07.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-526-1/08.07.2021 г.

44

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-526-1 гр. Плевен 08.07.2021год.  Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 248 от 06.07.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-529-1/08.07.2021 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-529-1 гр. Плевен 08.07.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-243/06.07.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-527-1/08.07.2021 г.

41

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-527-1 гр. Плевен 08.07.2021 год. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-525-1/07.07.2021 г.

44

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-525-1 гр. Плевен 07.07.2021 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-233/29.06.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация за…

З А П О В Е Д № РД-12-210 гр. Плевен, 10.06.2021год.

46

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-12-210 гр. Плевен, 10.06.2021год.   Със Заявление с Вх.№ ЖС-94Л-3397-1/05.05.2021 г. от „Вемереа“ ООД гр. Плевен: Борислав Пламенов Георгиев, Поля Костадинова Щърбанова  и Георги Тодоров Щърбанов,…