Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9955-1/06.12.2018 год.

31

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9955-1 гр. Плевен 06.12.2018 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 и във връзка с ал.12 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9951-1/05.12.2018 год.

58

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9951-1 гр. Плевен  05.12.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-567/29.11.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 92-9949-1 гр. Плевен 03.12.2018 г.

51

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 92-9949-1   гр. Плевен 03.12.2018 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–568/29.11.2018г. на Зам. Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 92-9950-1 гр. Плевен 03.12.2018 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 92-9950-1   гр. Плевен 03.12.2018 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–569/29.11.2018г. на Зам. Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-92-9948-1/ 29.11.2018 год.

60

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ - 92-9948-1   гр. Плевен , 29.11 .2018 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  № РД–12–566/29.11.2018 г.  на Кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9947-1/29.11.2018 год.

49

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ - 92-9947-1   гр. Плевен ,  29.11 .2018 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  РД–12–570/29.11.2018 г.  на Кмета на Община…