Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9105-1/04.05.2017 год.

77

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9105-1 гр.Плевен 04.05.2017 год.  Община  Плевен, на основание чл.61, ал.1 от АПК, съобщава, че със заповед          № РД-12-143/28.04.2017 год. на Кмета на община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-94И-3878-2/07.04.2017Г

87

Изх.№ ТСУиС 94И-3878-2/07.04.2017г. Община Плевен ДО ИЦО ХРИСТОВ БЕЛИЧОВСКИ УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” №30 ГР. БОТЕВГРАД                                                                        ДО…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С – 92-9051-1/ 28.03.2017год.

89

   ДО СОНЯ АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА ЖК „ДРУЖБА”БЛ.328, ВХ.И, ЕТ.3,АП.8 ГР. ПЛЕВЕН ИВАЙЛО ДРАГАНОВ СТОЯНОВ УЛ. „САН СТЕФАНО” №32,ВХ.А ГР. ПЛЕВЕН                  №ТСУ и С – 92-9051-1/  28.03.2017год.   Община…

Съобщение за извършване на ОВОС

79

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС - 92- 9048 -1 / 28.03.2017г.

95

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  № ТСУиС - 92- 9048 -1 / 28.03.2017г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

Заповед РД-10-647/ 06.04.2017 Г.- касаеща - Жулиен Тодоров Тодоров

60

С Уведомление № ОУСЖ-94Ж-153-2/23.03.2017 г. на Кмета на Община Плевен е даден срок за доброволно освобождаване на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр.Плевен, ул."Вардар"№ Зв, представляващ една стая, кухня…

Уведомление до ОРЛИН ЦВЕТАНОВ ГУГЛИН ЖК."ДРУЖБА" БЛ.327, ВХ.А, АП.5 ГРАД ПЛЕВЕН

108

      Със заповед № РД-11-123/08.05.2015г. на Кмет на Община-Плевен, сте настанени в общински жилищен имот, находящ се в гр. Плевен, жк."Дружба" бл.327, вх.А, ап.5, състоящ се от четири               стаи, кухня и…

Уведомление до „Стефи Маркет"ЕООД Стефан Маджаров Киров ж.к."Дружба", бл.121, вх.Б, ап.21 град Плевен

92

Г-н Киров, На 01.08.2016г. в град Плевен е сключен договор за наем по силата на който Ви е предоставено временно и възмездно право на поставяне върху общински терен на преместваем обект павилион с площ 73,00кв.м. находящ се в гр.Плевен,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9084-1/18.04.2017 год.

107

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9084-1 гр.Плевен  18.04.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.61, ал.1 от АПК, съобщава, че със заповед          № РД-12-106/11.04.2017 год. на Кмета на община Плевен…