Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-163-1 гр. Плевен 23.01.2020 г.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ – 30-163-1    гр. Плевен  23.01.2020 г.            Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици,…