Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1499-1 гр. Плевен, 05.12.2023г.

14

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1499-1 гр. Плевен, 05.12.2023г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: ПУП- ПРЗ за ПИ 56722.656.592, попадащ…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1496-1/01.12.2023 г.

30

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1496-1 гр. Плевен 01.12.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-589/24.11.2023 г. на Зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1497-1/01.12.2023 год.

28

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1497-1 гр. Плевен 01.12.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-590/24.11.2023…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.14 С.ТУЧЕНИЦА- № ТСУ-94С-8096-2/29.11.2023 Г.

44

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ И РУП В КВ.143 ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-94П-1504-1/29.11.2023 Г.

51

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/23.11.2023 г. на Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1495-1 гр. Плевен, 29.11.2023г.

92

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1495-1 гр. Плевен, 29.11.2023г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на действащия Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1473-1/02.11.2023 г.

82

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1473-1 гр. Плевен 02.11.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 33 по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1492-1 гр. Плевен, 17.11.2023 г.

88

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1492-1 гр. Плевен, 17.11.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1493-1 гр. Плевен, 20.11.2023г.

76

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1493-1 гр. Плевен, 20.11.2023г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

Уведомление за ТБО 2024 г.

91

С Ъ О Б Щ Е Н И Е             На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Информация  относно План-сметка за дейностите…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ В М.ЧАИРА ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-26-7039-17/17.11.2023 Г.

85

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.124а, ал.2 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. № ТСУ-26-7039-17/06.11.2023…