П О К А Н А за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен”

541

П О К А Н А
за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ
на сдружение с общественополезна дейност
„ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен”


       На основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.14 и чл.15 от Устава на ОФК Спартак Плевен по инициатива на Управителния съвет на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен” се свиква заседание на Общото събрание на членовете на сдружението, както следва:

Общото събрание ще се проведе по седалище и адрес на управление: гр.Плевен, пл.”Възраждане” № 2;

Заседанието на ОС ще се проведе на  06.02.2015 г. от 16.00 ч.;

Вид на Общото събрание - годишно заседание; 

                               ДНЕВЕН РЕД:

 1./Освобождане на Алексей Евгениевич Зелов като член на УС на  сдружението;

 2./Избор на нов член на Управителния съвет и възлагане на УС на основание чл. 25.1 от Устава във връзка с чл.30, ал. 2 от ЗЮЛНЦ да избере Председател на УС и определи представителната власт на членовете си;

 3./ Изменение на устава: създаване на нов раздел VIа „Почетен председател”.

  При липса на кворум и на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.16 от устава събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно проведено независимо от броя на явилите се членове.     

  При гласуване всеки член има право на един глас.     

  Съгласно чл.19 от Устава на сдружнието Решенията на ОС, касаещи избор и освобождаване на членове на Управителния съвет, се вземат с квалифицирано мнозинство повече от 2/3 от гласовете на присъстващите и представени на събранието членове на „ОФК СПАРТАК ПЛЕВЕН”.