ОВОС на инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води от 1 (един) брой нов тръбен кладенец”

1597

СЪОБЩЕНИЕ


         На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води от 1 (един) брой нов тръбен кладенец”, ПИ № 041055 по КВС, землище с. Беглеж, община Плевен, с възложител: Добромир Пламенов Иванов.

         В 14 дневен срок, считано от 08.08.2014 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-372/06.08.2014 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:45 до 16:30 часа в стая № 15.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани,         пл. „Възраждане” № 4.