ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен - за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”

1711

СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен - за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”, с възложител:  Община Плевен.
 

         В 14 дневен срок, считано от 08.08.2014г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

 

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК – 92-115-65/ 08.08.2014 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в стая № 15.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане” № 4.