ОВОС - на инвестиционно предложение: „Изграждане на нов мост, като подход от ул. „Българска авиация””, УПИ XX 651.588, гр. Плевен, община Плевен, с възложител: „НАРМАГ” ООД

1669

СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Изграждане на нов мост, като подход от ул. „Българска авиация””, УПИ XX 651.588, гр. Плевен, община Плевен, с възложител: „НАРМАГ” ООД.

            В 14 дневен срок, считано от 06.08.2014 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-365/05.08.2014 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:45 до 16:30 часа в стая № 15.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани,         пл. „Възраждане” № 4.