ОВОС на инвестиционно предложение: „Експлоатация и поддържане на язовир в изправно техническо състояние и извършване на дейности по риборазвъждане, отглеждане, улов на сладководни риби (сом; толстолоб; шаран; и бял амур), отдих и спортен риболов”

1812

СЪОБЩЕНИЕ

 

         На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Експлоатация и поддържане на язовир в изправно техническо състояние и извършване на дейности по риборазвъждане, отглеждане, улов на сладководни риби (сом; толстолоб; шаран; и бял амур), отдих и спортен риболов”. Язовирът се намира в местност „Байнова могила”, землище с. Бръшляница, и в местност „Алявото”, землище с. Върбица, община Плевен, с възложител: „Актис 10” ООД.

         В 14 дневен срок, считано от 15.04.2014 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-26-4607-1/14.04.2014 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:45 до 16:30 часа в стая № 15.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани,         пл. „Възраждане” № 4.