ОВОС на инвестиционно предложение: „Автоморга, разположена на бетонна площадка” в ПИ 56722.652.281, град Плевен, община Плевен, с възложител: „Тих труд” ЕООД, гр. Плевен.

642

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

            На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Автоморга, разположена на бетонна площадка” в ПИ 56722.652.281, град Плевен, община Плевен, с възложител: „Тих труд” ЕООД, гр. Плевен.

 

            В 14 дневен срок, считано от 05.11.2015 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

 

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-647/04.11.2015 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в стая № 15.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане” № 4.