Отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмет: “Избор на финансираща институция за отпускане на дългосрочен банков кредит на община Плевен в размер на 1 200 000 лева”

1878

ОБЯВА
за отваряне на ценови оферти


Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Избор на финансираща институция за отпускане на дългосрочен банков кредит на община Плевен в размер на 1 200 000 лева” и на основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществени поръчки, уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти ще бъдат отворени на 04.07.2014г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ІІІ ия етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2, гр. Плевен.ЕВГЕНИ ГЕНОВ

Директор дирекция ФСД и УС

Председател на комисия, съгласно Заповед № РД-10-573/09.05.2014г. на Кмета на Община Плевен