ОТГОВОР на Жалба с Вх. №ЖС-94А-7976-1 / 06.07.2022г.

88

ЖС-94А-7976-1 / 06.07.2022г.

                                                                  ДО

                                                                  А. Б. ЦЕНОВ

УЛ.”АСЕН ХАЛАЧЕВ” №18, ВХ. В

                                                                  ГР.ПЛЕВЕН

                                                                  П. Д. БЪНОВ

                                                                  Председател на етажната собственост

/със задължение да уведоми всички собственици/

                                                                  УЛ.”АСЕН ХАЛАЧЕВ” №18, ВХ. В

                                                                  ГР.ПЛЕВЕН

Н. И. КОЖУХАРОВ

В. З. ПЕТРОВА

УЛ.”АСЕН ХАЛАЧЕВ”№18, ВХ.В

ГР.ПЛЕВЕН

А. Г. ЛЮБЕНОВ

УЛ.”АСЕН ХАЛАЧЕВ” №18, ВХ.В

ГР.ПЛЕВЕН

РПК ”НАРКООП”-ПЛЕВЕН

УЛ.”АСЕН ХАЛАЧЕВ” №18, ВХ.В

ГР.ПЛЕВЕН

                                                                 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

            В Община Плевен е получена жалба с вх. № ЖС-94А-7976-1/27.06.2022г. против Управителя на Етажна собственост и запушен вертикален щранг за отпадни води на адрес:

гр.Плевен, ул.”Асен Халачев” №18, вх.В.

След извършена справка в Кадастрално-административната система към СГКК-Плевен и Дирекция „Гражданска регистрация и ОД”- Община Плевен се установи, че вх.В, ул.”Асен Халачев” №18, гр.Плевен е регистриран като Етажна собственост с председател П. Д. Бънов. От справките се установи, че собственици на  апартамент №2, вх.В са Н. И. Кожухаров и В. З. Петкова, а на ап.6 – А. Г. Любенов . Също така като собственик в Етажната собственост  е и РПК”Наркооп-Плевен, притежаващ обект за търговска дейност на ет.0, вх.В.

След направена справка в архива на Община Плевен, се установи, че въз основа на предходни жалби с вх. № ТСУиС-94А-1733-1/19.09.2014г. от А. Ценов, е извършен оглед от комисия от представители на Община Плевен на 08.10.2014г. и  въз основа на жалба с вх. № ТСУиС-94А-1733-1/11.11.2015г. от А. Ценов, е извършен оглед от комисия от представители на Община Плевен на 09.12.2015г., на които сте получили актуални отговори.

От описаното в настоящата жалба се разбира, че собствениците на ап.2 отказват достъп до апартамента си, а от ап.6 е наводняван ап.4 няколко пъти, като служители на РПУ Плевен са констатирали едно от тях.

Уведомяваме Ви, че като собственици и ползватели на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, намираща се на адрес: гр.Плевен, ул.”Асен Халачев” №18, вх.В,   имате права и задължения, които са уредени в Закона за управление на  етажната собственост (ЗУЕС). 

Етажната собственост се управлява спрямо разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост, като съгл. чл. 10 Органи на управление са:

  1. Общо събрание
  2. Управителен съвет (управител)

Съгласно чл. 24, ал. 1 По решение на общото събрание може да бъде избран контролен съвет (контрольор)

Съгласно чл. 6, ал. 1  Собствениците са длъжни :

1. да не пречат на другите собственици, ползватели и обитатели да използват общите части на сградата

3. да не завземат общи части на сградата

      11. спазват санитарните и хигиенните норми;

      12. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт или основно обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата;

Относно възникнали спорове за общи части правомощието на общото събрание е посочено в чл. 11 ал. 1 т.10 и) Общото събрание приема решения и за използване на общите части на сградата и прилежащата й площ при възникнали спорове, както и за спазване на вътрешния ред и санитарно-хигиенните норми.

Във Вашия случай  се касае за запушен вертикален щранг за отходни води и „Необходим ремонт“ - Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби т.8 „Необходим ремонт“ е дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, вкл. и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормално използване на сградата и самостоятелни обекти в нея.

Таксите, които следва да се събират са регламентирани в:

Чл. 51, ал. 1 Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя собственици, ползватели и обитатели и техните домакинства независимо от етажа, на който живеят.

Чл. 51, ал. 2        Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна градина.

Решенията на общото събрание на етажната собственост могат, при несъгласие, да бъдат атакувани по съдебен път.

С цел решаване на случая в дух на разбирателство и добрите междусъседски отношения, следва да се вземат необходимите мерки за доброволно решаване на възникналия проблем.

           

 

                                                                                                       АРХ. НЕВЯНА ИВАНЧЕВА

                                ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН