Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

1778

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР.ПЛЕВЕН - ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.03.2014 г. от 10:00 ч. - в зала "Плевен" в сградата на областна администрация


Оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." е една от седемте оперативни програми, които са финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на Република България към ЕС. Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Общият размер на публичните финансови средства по програмата е около 1.1 млрд. евро.

Оперативната програма съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика след присъединяването й към Европейския съюз. Тя е насочена към основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на Общия пазар, както и развитие на силните страни на икономиката ни.

Общата цел на ОП "Конкурентоспособност" е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел се насърчават икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.

За повече информация посетете.

Файлове:

wwwopcompetitiveness.bg wwwopcompetitiveness.bg