ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОВЕД № ТСУ-30-334-1/14.10.2020г.

56

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

       № ТСУ - 30-334-1/14.10.2020г.              

       гр. Плевен  

 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-398/13.10.2020г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Изменение на  Подробен Устройствен План - План за застрояване за   УПИ ХI-661.760 в кв.71 на гр. Плевен

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

-физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

-други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон -50лв.

Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

 

 

арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”