ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОВЕД № ТСУ-30-330-1/13.10.2020г.

41

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ТСУ-30-330-1

гр. Плевен, 13.10.2020год.

 

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед № РД-12-399 от 13.10.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Изменение на Подробен устройствен план- План за  регулация и застрояване и Работен устройствен план за урегулирани поземлени имоти  ХХІ-668.1058 и ІІІ-668.28, кв.181в по плана  на гр. Плевен ,

който е изложен в Общината, стая №98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

-физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.

-други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.

-таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

 

                                             

арх. Невяна Иванчева

Зам. Кмет Териториално развитие

на Община Плевен