ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №ТСУ-94С-9486-1/10.09.2020 г.

31

                 ДО

                 Н. И. Дацинска 

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 Д. Д. Трифонов 

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 П. М. Александров 

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 неидентифициран

                 ул. «Майска» №3, вх.А, ап.4

                 гр. Плевен

                 Б. П. Блажев 

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 А. М. Лалов

                 Р. М. Лалова 

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 Н. В. Найденова

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 М. В. Миланов 

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 Н. И. Тодорова

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 И. И. Лазарова

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 В. М. Колчев

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 Г. В. Атанасова - Палашка

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 С. И. Илиева

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 М. И. Василев

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 С. Х. Борисов

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 С. М. Христов

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

                 И. Ц. Цокова

                 ул. «Майска» №3

                 гр. Плевен

Във връзка със заявление с вх. №ТСУ-94С-9486-1/18.08.2020г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 256 / 08.09.2020 год. на  С. Х. Борисов  за обект:

Монтаж на мивка и контролен водомерен възел в гараж №8 с административен адрес: гр.Плевен, ул.„Майска” №3, вх. А поземлен имот с идентификатор: 56722.659.86.3.18

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 

 

Арх. Светослав Митев

Гл.архитект на Община Плевен