ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №ТСУ-94М-11728-1/08.09.2020 Г.

19

ДО

М. А. Цачев

ул. „Гренадерска”, №39

гр. Плевен

Б. И. Иванов

ул. „Св.св. Кирил и Методий”, №35

гр. Плевен

 /със задължение да уведоми всички собственици, като председател на ЕС/

Във връзка със заявление с вх.№ТСУ-94М-11728-1/20.08.2020г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 254/08.09.2020 год. на  Мартин Александров Цачев  за обект:

Монтаж на контролен водомерен възел за мивка в маза към апартамент 1 с адм. адрес: гр.Плевен, ул.„Св.св. Кирил и Методий” №35, ЖСК „Съгласие”

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 

 

Арх. Светослав Митев

Гл.архитект на Община Плевен

 

Файлове:

РС 2 001.jpg РС 2 001.jpg

РС 1 001.jpg РС 1 001.jpg