ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №ТСУ-94Л-211-1/26.01.2021 г.

36

До

П. Г. Георгиев

М. С. Георгиева

ж.к. «Дружба», бл.213, вх. А

гр. Плевен

К. Д. Петков

ж.к. «Дружба», бл.213, вх.А,

гр. Плевен

Във връзка със заявление с вх. № ТСУ-94Л-211-1/14.12.2020 г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 23/15.01.2021 год. на  Л. Е. Иванов   за обект: Монтаж на мивка с контролен водомерен възел за гараж №5 с административен адрес: гр. Плевен, ж. к. „Дружба”, бл.213, вх.А поземлен имот с идентификатор: 56722.667.675.7.13

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 

Арх. Светослав Митев

Гл.архитект на Община Плевен

 

Файлове:

РС 2 001.jpg РС 2 001.jpg

РС 1 001.jpg РС 1 001.jpg