ОБЯВЛЕНИЕ за ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №17/21.01.2019 г. на Х. Г. ЛАЗАРОВ

97

ДО

Х. Г. ЛАЗАРОВ

жк. ”Сторгозия”

гр. Плевен

с пълномощник

В. П. ИВАНОВА

ул. „Вардар“ .

Гр. Плевен

В. Й. Кучева

жк „Сторгозия“

гр. Плевен

М. Й. Кучева

ул. „Захари Стоянов“

гр. Плевен

Р. И.в Кучев

ул. „Захари Стоянов“

гр. Плевен

В. М. Биволарска

жк. „Лагера“

гр. София

П. И. Монов

ул. „Елин Пелин“

гр. Плевен

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Във връзка със заявление с вх. № ТСУ-94Х-1766-1/18.01.2019 г. до Община Плевен, Ви уведомявам, че е издадено  Разрешение за строеж №17/21.01.2019г. на Х. Г. ЛАЗАРОВ  от гр. Плевен за обект:

НАДСТРОЯВАНЕ   НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА

пета категория

в УПИ ХІ-583, кв.547 по плана на гр. Плевен с идентификатор 56722.656.355.1, с административен адрес: гр. Плевен,  ул. ”Захари Стоянов” №41.

На основание чл.149, ал.3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред началник на регионален отдел „Национален строителен контрол” Плевен- РДНСК СЗР.

 

 

С уважение,                                    

арх. Светослав Митев:

главен архитект Община Плевен