ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ -94 Х-792-1 /02.09.2019 г.

130

     

                                                                                             Т. С. Цанева

                                                                                             ул. „Серес” №12,  ет.1, ап.1

                                                                                             гр. Плевен

 

                                                                                            М. Д. Добрев

                                                                                            ул. „Серес” №12, ет.1, ап. 2

                                                                                            гр. Плевен

 

                                                                                            Я.Т. Върбанов

                                                                                            ул. „Серес” №12, ет.2, ап.6

                                                                                            гр. Плевен

                                                                                           

                                                                                            П. Г.Петров

                                                                                            ул. „Серес” №12, ет.3, ап.8

                                                                                            гр. Плевен

                                                                                           

                                                                                            С. Минков

                                                                                            ул. „Серес” №12, ет.3, ап.9

                                                                                            гр. Плевен

 

                                                                                            К. Б. Самоковаров

                                                                                            Г. И. Самоковарова

                                                                                            ул. „Серес” №12, ет.6, ап.17

                                                                                            гр. Плевен

 

                                                                                            А.В. Бошев

                                                                                            ул. „Серес” №12, ет.6, ап.18

                                                                                            гр. Плевен

 

      Във връзка със заявление с вх.№ТСУ-94Х-792-1/22.08.2019г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 233 / 28.08.2019год. на   Х. Ф. Дойчев за обект:

Монтаж на мивка  в маза №4

с административен адрес: гр.Плевен, ул.„Серес” №12,  вх.В

поземлен имот с идентификатор: 56722.662.61.7, кв.309

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 

 

Арх.Явор Йорданов

За Гл.архитект на Община Плевен

Съгл.Заповед № 465/30.08.2019г.