ОБЯВЛЕНИЕ УВЕ № ТСУ-26-1116-3/24.08.2020г.

42

 

 

ДО                                                                

М. Л. ЦЕКОВА

УЛ. „ЯВОР”

М.КАБАЛАН

Т. Л. КАБАЛАН

УЛ. „ЯВОР”

Е. З. ЯНКУЛОВ

К. Р. ЯНКУЛОВА

УЛ. „ЯВОР”

ГР. ПЛЕВЕН                                     

                                  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,                                

Във връзка със заявление вх.№ТСУ-26-1116-3/18.08.2020г.. до Община Плевен от „Нина”ЕООД, представлявано от Х.Христов, за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:

 „Еднофамилни редови жилищаЕтапно въвеждане на Еднофамилно редово жилище №2А с идентификатор 56722.666.146.11- пета категория в УПИ  ІХ ,  кв.424в по плана на гр. Плевен

с идентификатор 56722. 666.146 с административен адрес гр.Плевен, ул.„Явор”№24Б

и на основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1 от АПК, във връзка с чл.214 от ЗУТ, Ви уведомявам, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 116  от 20.08.2020 г. за горецитирания строеж.

 

 

 

С уважение:

арх. Светослав Митев:                                                                                                             

Главен архитект на Община Плевен

 

 

 

 

 

 

Файлове:

CCI_000366.jpg CCI_000366.jpg

CCI_000365.jpg CCI_000365.jpg