Обявление № ТСУиС-94Х-919-1 17.09.2014г.

1738

Община Плевен
№ ТСУиС-94Х-919-1
17.09.2014г.

ДО
ХРИСТИНА ТОШКОВА ТОШЕВА
УЛ. „ ИНДЖЕ ВОЙВОДА”  22 ВХ.А АП. 8
УПРАВИТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
ЖСК „ЗДРАВЕ- 84”  ВХ.А
УЛ. „ИНДЖЕ ВОЙВОДА” 22  ВХ.А
ГР. ПЛЕВЕН
                                              

           Във връзка със заявление вх. № ТСУ и С-94Х-919-1/15.09.2014 год. от Христина Тошкова Тошева, Ви уведомявам, че е издадено разрешение за строеж № 327 /17.09.2014 год. на името на Христина Тошкова Тошева за обект: “ Остъкляване на северна тераса с PVC дограма на ап.8 вх.А, ІV етаж ”  в  УПИ  І, кв. 438 по плана   на гр. Плевен .

         На основание чл.149,ал.3 от Закона за устройство на територията   разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14/четиринадесет/дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Началника на РО „Национален строителен контрол” Плевен Регионална дирекция за национален строителен контрол-Северозападен район.


 

Арх. Светослав Митев:
Вр. И.Д. Главен   архитект
Съгласно заповед № 74/18.08.2014г.
на Кмета на Община Плевен