Обявление ТСУиС-94А-2516-1 11.02.2014г

1698

ТСУиС-94А-2516-1

11.02.2014г.

 

ДО

АНИ ВИКТОРОВА НЯКШОЛОВА

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ДАМЯНОВ

УЛ. „ ЦАР СИМЕОН”  2

НЕИДЕНТИФИЦИРАН  ПИ 56722.659.824

ГР. ПЛЕВЕН

                                              

                                              

           Във връзка със заявление вх. № ТСУ и С-94А-2516-1/08.01.2014 год. от Ани Викторова Някшолова и Александър Асенов Дамянов, Ви уведомявам, че е издадено разрешение за строеж № 7 /14.01.2014 год. на името на Ани Викторова Някшолова и Александър Асенов Дамянов за обект: “ Аптека / преустройство на магазин ”  в ПИ с идентификатор 56722.659.824, УПИ ХІV-4951, кв. 383 по плана   на гр. Плевен .

         На основание чл.149,ал.3 от Закона за устройство на територията   разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14/четиринадесет/дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Началника на РО „Национален строителен контрол” Плевен Регионална дирекция за национален строителен контрол-Северозападен район.

 

 

Арх. Бойко Балтаков:

Главен   архитект