ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-8255-1 гр. Плевен 07.10.2015г.

560

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУиС  92-8255-1        
гр. Плевен  07.10.2015г.
 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

 

Изменение на действащия  ПУП- План за регулация и застрояване за УПИ V-661.79 и VІ- „За хидрофор и трафопост” и изменение на действащия Работен устройствен план за УПИ V-661.79 и VІ-„За хидрофор и трафопост и обществено обслужване” в кв.10а по плана на гр.Плевен

 

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

          На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в четиринадесет дневен срок  от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

        

 арх. Светослав Митев:
Гл. архитект на Община Плевен