ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7746-1 гр. Плевен 09.01.2015 год.

578

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУиС-92-7746-1
гр. Плевен   09.01.2015 год.


             Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-4 от 06.01.2015 год. на Зам. кмета на Община-Плевен е одобренпроект за изменение на:

            План за регулация за урегулирани  поземлени   имоти  ІІІ- 10062 -За безвредно производство и обществено обслужване, автосервиз и гаражи и ІІ - За безвредно производство и обществено обслужване и паркинг, кв.12а  по плана на жил. комплекс гр. Плевен на основание чл.129,  ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ.

            Урегулирани поземлени имоти ІІІ и ІІ се сливат и се образува нов урегулиран поземлен имот ІІІ-667.1014 За безвредно производство и обществено обслужване, автосервиз, гаражи и паркинг, по зелените коти, линии и щрихи на плана за регулация на приложената скица № 1308//28.11.2014 г.

            който е изложен в Общината, стая № 73 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 15.00 часа.

               На основание чл.215, ал.4, във връзка с чл.213 и 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14                                                                                                                                           (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд гр. Плевен чрез Община-Плевен.

              Жалбата се подава в два екземпляра в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане”, № 4.

              Жалбата не спира изпълнението й.

 


 Гл.инженер
инж.Владислав Иванов