ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7651-1 гр. Плевен 25.11.2014г.

1571

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУиС-92-7651-1           
гр. Плевен  25.11.2014г.

 
Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване ПИ 661.60 и 661.61 попадащи в обхвата на УПИ І-За детски дом в кв. 4 по плана на гр.Плевен

 

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

          На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в четиринадесет дневен срок  от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

       
арх. Светослав Митев:
временно изпълняващ длъжността главен архитект
съгласно заповед № 74/18.08.2014г на Кмета на Община Плевен.