ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7534-1 гр. Плевен , 10.09.2014 г.

1636

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУиС- 92-7534-1
гр. Плевен , 10.09.2014 г.

Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-729/ 09.09.2014г. на Зам.Кмета на Община Плевен е одобрен:

Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ, състоящ се от  Подробен устройствен план - План за застрояване за урегулиран поземлен имот ХVІІІ –За производствена и складова дейност  в кв. 614 по плана на гр.Плевен, одобрени проекти и Разрешение за строеж № 317/ 09.09.2014г. за обект: „Шоурум и магазин за стенна и подова керамика, санитарен фаянс и арматура”,


който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник , вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.216, ал.1, т.2  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в информационен център за обслужване на гражданите на Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

арх. Светослав Митев:
временно изпълняващ длъжността главен архитект
съгласно заповед № 74/18.08.2014г на Кмета на Община Плевен.